Projektiranje i nadzor - Speculum

SPECULUM  nudi cjelovitu uslugu projektiranja, tehničkog savjetovanja i stručnog nadzora u novogradnji, rekonstrukciji i energetskoj obnovi, sa posebnim naglaskom na energetsku učinkovitost (EnU) i obnovljive izvore energije (OIE).

PROJEKTIRANJE I STRUČNI NADZOR

Prateći razvoj tržišta u segmentu energetske obnove u zgradarstvu, tvrtka Speculum je okupila kvalitetan i stručan tim za projektiranje novogradnje, rekonstrukcija i energetske obnove. Svojim klijentima nudimo usluge građevinskog, arhitektonskog i strojarskog projektiranja, tehničkog savjetovanja i stručnog nadzora, dok u suradnji sa svojim partnerima možemo ponuditi i ostale usluge kao što su elektrotehnički i geodetski projekt, zaštita na radu, zaštita od požara i tome sl.

Uža specijalizacija je građevinski i arhitektonski segment energetske obnove,

U energetskoj obnovi pružamo slijedeće usluge:

Izrada tehničke dokumentacije

Pod tehničkom dokumentacijom se podrazumijeva izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, sukladno važećoj zakonskoj regulativi i pravilima struke. Pri izradi tehničke dokumentacije surađujemo sa nadležnim institucijama koje propisuju i provode zakone, te institucijama koje raspisuju subvencije za takve zahvate. Posebnu pozornost prosvjećujemo željama, potrebama i zahtjevima investitora.

Posebno bismo istaknuli dosadašnju kvalitetnu suradnju sa institucijama poput Hrvatske udruge energetskih certifikatora (HUEC), Strojarskog fakulteta u Zagrebu, Građevinskog fakulteta u Zagrebu te Institutom Ruđer Bošković.

Konzalting usluge

Osim izrade tehničke dokumentacije tvrtka pruža usluge:

  • Ishođenje dozvola – lokacijska, građevinska i uporabna dozvola, potvrde javnopravnih tijela i sl.
  • Vođenje projekata (izrada projektnog zadatka i ponudbene (tenderske) dokumentacije, savjetovanje pri odabiru izvođača radova i projektantski nadzor)
  • Preuzimanje radova u ime investitora
  • Legalizacija objekata

Naši klijenti/investitori su posebno zadovoljnu što im naš tim može ponuditi optimalno planiranje financijskih sredstava i vremenskog okvira. Upravo zahvaljujući višegodišnjem iskustvu  u vođenju projekata energetske obnove i pružanju savjetodavnih usluga svojim klijentima možemo omogućiti kvalitetnije i brže donošenje odluka.

STRUČNI NADZOR

Naši zaposlenici osposobljeni su za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih, arhitektonskih i strojarskih radova, sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

KONTAKTIRAJTE NAS

DRUGI O NAMA

Suradnja sa Speculumom je dala rezultate – dobili smo poticaje i unaprijedili poslovanje. Zajedno smo prošli sve faze; od savjetovanja do pripreme i natjecanja. Projekt trenutno uspješno privodimo kraju, a s našim kontaktima Jozom i Aleksandrom se već pripremamo i za nove. Speculum, radi rezultata i pristupa, hvalimo svima koje znamo, pa ću ih lako preporučiti i vama!

Marin Rinčić, direktor, POSLOVNI TURIZAM d.o.o.

Suradnja sa Speculumom je od prvog dana na vrlo visokom nivou. Komunikacija je vrlo jasna, a pazi se na to da se poštuju dogovoreni termini. Zahvaljujući suradnji, tj. njihovom profesionalnom pristupu, gdje se pazi na detalje o kojima mi ne bi opće razmišljali, uspjeli smo proći na nekoliko projekata i povući znatna nepovratna sredstva. Dosadašnja iskustva ulijevaju povjerenje, pa se pripremaju i daljnji projekti koje će voditi Speculum.

Antun Lovrec, direktor, OPREMA-STROJEVI d.d.

Kompanija Tehnix započela je suradnju sa poduzećem Speculum prije 3 godine. Osim shvaćanja naše vizije, brze komunikacije u rješavanju zadataka i davanja stručnih savjeta i prijedloga, iznad svega je poštivanje dogovorenog.
Odlična suradnja rezultirala je izvrsnim rezultatima kao i implementacijom naših projekata u praksi te povezivanjem s relevantnim institucijama, a sve u svrhu postizanja i jačanje konkurentnosti. Sa tvrtkom Speculum računamo u realizaciji svih budućih projekata te je toplo preporučamo svima kojima je neophodan stručan i profesionalan tim u ostvarenju vlastitih projekata.

Đuro Horvat, direktor, TEHNIX d.o.o.

Kroz dugogodišnju suradnju sa timom Speculuma, prijave i provođenje projekta bile su pravo zadovoljstvo. Profesionalni pristup kolega iz Speculuma olakšali su nam pristup različitim izvorima financiranja.

Tomislav Hercigonja, direktor, TOPOMATIKA d.o.o.

S tvrtkom Speculum d.o.o. počeo sam surađivati 2016. godine na prijavi projekta u okviru Poziva “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“, Referentna oznaka: KK.01.2.1.01. Do tog trenutka sam sa svojim suradnicima i samostalno prijavio desetak projektnih prijedloga pri čemu mi je uvijek najveći problem bio definirati strukturu troškova te proniknuti u administrativne zahtjeve projektne prijave koji su vrlo često bili loše definirani i poprilično nerazumljivo napisani, što je u konačnici rezultiralo velikim ulogom vremena i energije za dijelove projektne prijave koji se nisu odnosili na stručni dio projekta. Prilikom prijave zajedničkog projekta s tvrtkom Speculum d.o.o. jedina briga koju sam imao odnosila se na stručni dio projekta i dostavu nužne dokumentacije (životopisa, ugovora, ponuda, stručne podloge, plana aktivnosti). Sve ostale korake u prijavi, počevši od tumačenja odredbi natječaja, izrade projektne dokumentacije i financijskog plana sukladno potrebama struke i znanstvenog rada na projektu, komunikaciju sa svim partnerima kao i upravljanje cijelim postupkom projektne prijave, od predaje, preko evaluacije i konačnog potpisivanja ugovora, preuzela je na sebe, profesionalno i učinkovito, tvrtka Speculum d.o.o. Ovo mi je omogućilo potpuno posvećivanje stručnom dijelu projekta, ali i preuzimanje drugih poslova koje ne bi bio u stanju obaviti u slučaju da sam samostalno pripremao ovu opsežnu projektnu dokumentaciju. Držim da je suradnja s tvrtkom Speculum d.o.o. najbolji način prijave na pozive za dostavu projektnih prijedloga. Znanstvenici i stručnjaci se u ovakvoj suradnji mogu u potpunosti posvetiti svom dijelu posla i s punim povjerenjem prepustiti sve administrativne poslove oko projektne prijave zaposlenicima tvrtke Speculum d.o.o.

Prof.dr.Bruno Zelić, dekan, FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE, ZAGREB
Usluge - Tim Speculum